Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Makedonika: Macedonia and the Rest of Greece in the ancient Literary and Epigraphical sources“Macedonia and the Rest of Greece” in the ancient Literary & Epigraphical sources

  • Arrian II.14.4: “Macedonia and the rest of Greece” (..Είς Μακεδονίαν και είς την άλλην Ελλάδα)
  • Polybius 7.9.3: “Macedonia and the rest of Greece” (..Μακεδονίαν και τήν άλλην Ελλάδα)
  • Strabo, 7.9:Macedonia, of course, is a part of Greece[..]without taking her [Macedonia] from the rest of Greece” (..έστι μεν ουν Ελλάς και η Μακεδονίαν[...]χωρίς έγνωμεν αυτήν από της άλλης Ελλάδος )
  • Polybius 7.9.5: “Philip and Macedonians and the rest of Greeks(..Φιλίππον και Μακεδόνων και υπό τών άλλων Ελλήνων)
  • Julius Valerius Alexander Polemios I.18: omni Macedonia et et reliqua Graecia conspirante
  • Polybius 7.9.7: “Macedonians and the rest of Greeks” (..και Μακεδόνες και των άλλων Ελλήνων)
  • Plutarch, Alexander’s Fortune 99.3.6:Macedonians and the rest of Greeks(…Μακεδόνες και οι άλλοι Έλληνες)
  • Arrian Ι.16.7:Alexander, son of Philip and the Greeks..” (Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες )
  • Strabo, 10.2.23: “to the Macedonians and the rest of Greeks” (…πρός τε τους Μακεδόνας και τους άλλους Έλληνας )
  • Dio Chrysostom, Discourse on Kingship no. 4; 9 and 48:, Macedonians and the rest of Greeks(…Μακεδόνας τε και τους άλλους Έλληνας )
Read the rest of the article in History-of-Macedonia.com