Η Συμφωνία Καλής Γειτονίας Σκοπίων – ΒουλγαρίαςΦωτό από τη δημοσιοποίηση στα μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων της Συμφωνίας Σκοπίων- Βουλγαρίας - στο κέντρο της φωτό ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ (δ) με τον υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων,Νίκολα Ντιμιτρόφ

Ιούλιος 27, 2017. 22:55

Ξεκινώντας από μια κοινή φιλοδοξία για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων καλής γειτονίας, φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών,


Βαθιά πεπεισμένοι για την ανάγκη να αναπτυχθεί η συνεργασία  βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό, εμπιστοσύνη, κατανόηση, σχέσεις καλής γειτονίας και αμοιβαίας εκτίμησης για τα συμφέροντα των κρατών  μας,


Πιστεύοντας σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων φιλικής γειτονίας μεταξύ τους, αντιστοιχούμενη στα συμφέροντα των λαών της (ψευδο)μακεδονίας (των Σκοπίων, δηλαδή)  και της Βουλγαρίας,

Πεπεισμένοι για την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της ασφάλειας και της ειρήνης, της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
 Χαιρετίζοντας τις φιλοδοξίες ένταξης των Σκοπίων στην Ευρω-ατλαντικές δομές,
 Πιστεύοντας ότι ο εποικοδομητικός διάλογος σε όλες τις πτυχές των διμερών σχέσεων, καθώς και τα περιφερειακά και διεθνή θέματα θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών επί ίσοις όροις,
Επιβεβαιώνοντας τη θεμελιώδη σημασία της κοινής δήλωσης της 22ας Φεβρουαρίου 1999 στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών,
Λαμβάνοντας υπόψη την κοινή ιστορία που συνδέει τις δύο χώρες και τους λαούς τους,
 Σεβόμενοι τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τα έγγραφα του Οργανισμού για την ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και τις δημοκρατικές αρχές που περιλαμβάνονται στις πράξεις του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Τα δύο μέρη συμφώνησαν  τα εξής:
(Η πΓΔΜ και η Βουλγαρία στο εξής θα αποκαλούνται «μέρη»).

Άρθρο 1.

Τα συμβαλλόμενα μέρη  θα αναπτύξουν ολοκληρωμένες σχέσεις μεταξύ τους, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.
Άρθρο 2.

Α. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών και Φόρουμ.

Β. Τα μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία μεταξύ τους στον τομέα της ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης, με στόχο την επιτυχή προετοιμασία της πΓΔΜ για την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Γ. Η βουλγαρική πλευρά θα μοιρασθεί την εμπειρία της για να βοηθήσει τη Δημοκρατία της πΓΔΜ να πληρώσει τα απαραίτητα κριτήρια για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα στηρίξει την πΓΔΜ να λάβει πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα  με τις σχετικές αποφάσεις των συνεδριάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Άρθρο 3

 Τα Μέρη θα διευκολύνουν την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για να ενισχύσει την κατανόηση, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και στην υλοποίηση των περιφερειακών προγραμμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας της δημιουργίας μιας ενωμένης Ευρώπης.

Άρθρο 4

Α. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν επαφές και δημιουργούν συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των κρατικών αρχών σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των φιλικών σχέσεων και της συνεργασίας.

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμβάλλουν στη διατήρηση των επαφών μεταξύ των τοπικών αρχών και των πολιτών των δύο μερών.

Άρθρο 5
Δεδομένης της γεωγραφικής τους εγγύτητας, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να δημιουργήσουν τις αναγκαίες νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και εμπορικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Θα προωθήσουν τις αμοιβαίες επενδύσεις και θα εξασφαλίσουν την προστασία τους.

Άρθρο 6
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα υποστηρίξουν την αύξηση των τουριστικών ανταλλαγών, καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων μορφών συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού.

Άρθρο 7

Α. Τα δύο μέρη θα επιδιώξουν την επέκταση και βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων και τις επικοινωνίες μεταξύ τους, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των περιφερειακών έργων υποδομής.

Β. Τα δύο μέρη επιδιώκουν τη διευκόλυνση των τελωνειακών και συνοριακών διατυπώσεων για τους επιβάτες και τα εμπορεύματα που θα διακινούνται μεταξύ τους.

Άρθρο 8

Α. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την ενεργό και απρόσκοπτη συνεργασία στον πολιτισμό, την παιδεία, την υγεία, την οικονομική πρόνοια και τον αθλητισμό.
Β. Στη λήξη της προθεσμίας, το αργότερο εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, προκειμένου  να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα δύο μέρη συγκροτούν μεικτή επιτροπή διεπιστημονική εμπειρογνωμόνων για τα ιστορικά και εκπαιδευτικά θέματα, με βάση την ισοτιμία, να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου με βάση αυθεντικά και αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται σε ιστορικές πηγές, δίνοντας  επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. Η επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση εντός έτους για το έργο της με τις κυβερνήσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Γ. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη οργανώνουν με κοινή συμφωνία από κοινού εορτασμό των κοινών ιστορικών γεγονότων και ημερομηνιών με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας στο πνεύμα των ευρωπαϊκών αξιών.

Άρθρο 9

Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για την ελεύθερη διάδοση των πληροφοριών με την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης με τη λήψη πλεονεκτημάτων των συγχρόνων μέσων επικοινωνίας. Θα συμμετάσχουν σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και από τις δύο χώρες.

Άρθρο 10

Τα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία στο νομικό και προξενικό τομέα και ειδικότερα στους τομείς των αστικών, ποινικών και διοικητικών θεμάτων και για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών ανησυχιών των πολιτών τους.

Άρθρο 11

Α. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (δεν) αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει δραστηριότητες που στρέφονται κατά άλλης χώρας,  οι οποίες έχουν εχθρικό χαρακτήρα.

Β. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα επιτρέψει το έδαφός του να χρησιμοποιηθεί εναντίον του άλλου με οργανώσεις και ομάδες με στόχο τη διεξαγωγή ανατρεπτικών, αποσχιστικών ενεργειών και πράξεις που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

Γ. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν και δεν θα παρουσιάζουν εδαφικές διεκδικήσεις μεταξύ τους.

Δ.  Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών του στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ε. Η Δημοκρατία της πΓΔΜ επιβεβαιώνει ότι τίποτε στο Σύνταγμά της δεν μπορεί  και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι συνιστά ή αποτελεί βάση για την παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, προκειμένου να προστατεύσει το καθεστώς και τα δικαιώματα των ατόμων που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας της ΠΓΔΜ.

ΣΤ. Τα δύο μέρη λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη κακόβουλης προπαγάνδας από τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς και  να αποθαρρύνουν τις δραστηριότητες των ιδιωτικών φορέων με στόχο την υποκίνηση σε βία, μίσος ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που θα έβλαπταν τις σχέσεις τους.

Άρθρο 12

Α. Στην προθεσμία των τριών μηνών από έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα δύο μέρη θα συστήσουν κοινή διακυβερνητική επιτροπή. Η Επιτροπή προεδρεύετε από κοινού από τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο μερών και περιλαμβάνει ανώτερους αξιωματούχους των δύο μερών.

Β. Η Κοινή Διακυβερνητική Επιτροπή θα πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις μια φορά το χρόνο, προκειμένου να επανεξετάσει την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, την εφαρμογή την μέτρων για τη βελτίωση της διμερούς συνεργασίας και να επιλύει ζητήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή της συμφωνίας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί, ενδεχομένως, να προτείνει τη διοργάνωση επιπλέον συνεδριάσεων της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής.

Άρθρο 13

Α. Η παρούσα συμφωνία υπόκειται σε κύρωση σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές των μερών. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής των επικυρώσεων και των δύο μερών και θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα.

Β. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Οι αλλαγές συμφωνούνται μέσω της διπλωματικής οδού και αρχίζουν να ισχύουν σύμφωνα με την παράγραφο Α του παρόντος άρθρου.

Γ. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης προς το άλλο μέρος. Η συμφωνία παύει να ισχύει ένα έτος μετά την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης αυτής.

Άρθρο 14

Η παρούσα συμφωνία, με οποιανδήποτε τρόπο, δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να έρχονται  σε αντίθεση με τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες των οποίων οι πλευρές είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Υπεγράφη στις  ……. για …… σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στις  επίσημες γλώσσες των συμβαλλόμενων μερών.

(makfax.com.mk)
--
               

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.echedoros-a.gr